Author’s Reminder

flag

Isa sa katangian ng Pinoy ay ang pagiging relihiyoso. At sa katangian ring ito nag-ugat ng pagiging sensitibo, maawain at maramdamin ng mga Pilipino. Ito rin ang mga katangiang malimit sinasamantala ng mga pulitiko at mga manloloko na di inaalintana ang magiging kahihinatnan ng kapwa Pilipino.

Isang uri ng mga nagsasamantalang tao ay ang mga naghahabi ng mga KWENTO at istorya na nauukol sa mga Agimat, Anting-anting at ilang mga kaugnay na bagay. Gumagawa sila ng mga kwento at drama na wala namang sapat na patunay, humihingi ng simpatiya sa pamamagitan ng paglalahathala ng kanilang mga kasawian sa buhay na kung tutuusin naman ay walang ibang may kasalanan kundi sila, upang maka-antig ng maawaing damdamin ng kapwa pinoy. At kapag nahulog ka na sa kanilang bitag ay bebentahan ka ng kung ano-ano na kunwari ay magdadala sayo ng swerte sa larangan ng pag-ibig, negosyo at maging sa sugal man. Kadalasan naman ay pangangakuan ka ng makababalaghang mga kasuotan, libro, medalya at kung ano-anu pa na magkakaloob daw sayo ng kakaibang gilas, lakas at di ka sasalingin ng anumang makakasakit sa iyong pisikal at spiritwal na katawan at katauhan. Ang tanong gaano katutuo ang lahat ng ito.

Nasa kalaghatian na tayo ng ika-20 siglo, modernong panahon at nagkalat na ang ibat-ibang gadgets. Napakadaling kumuha ng bagay na makapag papatotoo sa mga binibitiwang kwento, mayroon cellphone cams, may cctv, may portable tablets, etc. Kung walang patotoo ang kwento at istorya, lahat yaan ay drama para ikaw ay mapabilang sa biktima. Huwag basta maniwala sa sinasabi sayo lalo ng di mo naman kilala at kabisadong tao. Mas magtiwala ka sa iyong AMA na di mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang Syang magbibigay sayo ng GANTIMPALA. – Mateo 6:6.

Cain-Abel

Inilimbag ko ang mga video at kwento bilang patotoo at katibayan ng mga LIHIM na may katuturan at katotohanan. May sapat na kaalaman at pag-sang-ayon ng mga may ari ng video at mga tauhang malinaw na nakikita sa video ang paglalathala ko. Ginawa ko ito upang ipamulat sa kapwa ko pinoy na nahihilig sa LIHIM na hindi lahat ng kwento ng LIHIM ay may katuturan. Bibihira lamang ang mga kwento na ganitong may kaakibat na katotohanan na kayang patunayan. Maging maingat at mapanuri. Wala akong ibinebentang anuman o nais i-promote na produkto dito sa blogsite ko. Nais ko lamang ay magising tayo, wag maging biktima ng mga taong mapagsamantala sa kahinaan ng iba.  –D13

The Magickal Properties of Herbs

Since most herbs are known by many folk names, use your Find command to find specific herbs on this page. For a more detailed look at the properties of the herbs mentioned here, go to www.botanical.comA-GA

Acacia (Acacia Nilotica) Also called gum arabic.
Gender: Masculine, Planet: Sun, Element: Air, Deities: Osiris, Astarte, Diana, Ra

Protection, Psychic Powers. Burn with sandalwood to open psychic centers. Parts used: dried gum, leaves, wood

Aconite (Aconitum Napellus) Also called wolfsbane, monkshood, blue rocket *POISON* Don’t ingest.
Gender: Feminine, Planet: Saturn, Sign: Capricorn, Element: Water, Deities: Hecate, Medea

Protection, Invisibility. Use this herb with great caution to consecrate the athame or ritual knife. Make an infusion with the leaves or root to banish prior energy from magickal blades and to infuse it with protection. The root or leaves may be burned as incense for the same purpose. Gather the fresh flowers to make a tincture to refresh the power of the knives. Use an infusion as a magickal wash for ritual tools or sacred space. Brings protection and magickal watchfulness against negative energies in ritual. Wash a new cauldron in the infusion or burn aconite in its first fire. Used to invoke Hecate. Wrap the seed in a lizard skin and carry to become invisible at will. Used to poison arrow tips in early times. Also as protection from and a cure for werewolves.

African Violet (Saintpaulia ionantha)
Gender: Feminine, Planet: Venus, Element: Water

Spirituality, Protection. Promotes spirituality when grown in the home.

Agaric (Amanita muscaria) aka magic mushroom, redcap, death angel, death cap
Gender: Masculine, Planet: Mercury, Element: Air, Deity: Dionysus

Fertility. Place on the altar or in the bedroom to increase fertility.

Agrimony (Agrimonia eupatoria) Also called Church steeples, cocklebur, stickwort, sticklewort
Gender: Masculine, Planet: Jupiter, Element: Air

Protection, Sleep. Agrimony is best known for its sleep-inducing qualities, therefore it is excellent in dream pillows, especially mixed with mugwort. Enhances magickal healing. A wash or oil increases effectiveness of all forms of ritual healing, psychic healing, or distance healing. Anoint hands with oil to cleanse auras. Creates a barrier against negative energies. Use if you feel to be under psychic attack. A counter-magick herb, it not only breaks hexes, but sends them back to the hexer.

Alfalfa (Medicavo Sativa)
Gender: Feminine, Planet: Venus, Element: Earth

Prosperity, Anti-hunger, Money. Brings in money and protects against financial misfortune. Harvest a small quantity at the full moon. Dry and burn in the cauldron. Place ashes in an magickal amulet.

Allspice (Pimenta officinalis or P. dioica)
Masculine, Mars, Fire

Money, Luck, Healing.

Almond (Prunus dulcis)
Masculine. Mercury. Air. Deities: Attis, Mercury, Thoth, Hermes

Money, Prosperity, Wisdom. Use oil, wash, or incense to anoint magickal wands or ritual candlesticks. (Almond wood makes excellent wands, especially for use in love magick). Excellent herbs for handfastings or other rituals of union. Also good for overcoming alcohol dependency. Almonds, leaves, and wood may be used in money magick. Placing almonds in your pocket will lead you to treasures.

Aloe (Aloe vera) aka burn plant, medicine plant
Feminine. Moon. Water.

Protection, Luck. Guards against evil influences and prevents household accidents. Plant aloe on the graves of loved ones to promote a peaceful existence until the deceased is reborn. Use for success in the world. Prevents feelings of loneliness.

Aloes, Wood (Aquilaria agallocha) aka Lignum aloes
Feminine. Venus. Water.

Love, Spirituality.

Althea (Althea officinalis) aka marshmallow, sweet weed, wymote
Feminine. Venus. Water.

Protection, Psychic Powers. Burn as incense or carry as a sachet for a good psychic power stimulator. A good “spirit puller.” It draws good spirits into workings and rituals when placed on the altar. An aphrodisiac — make an oil from seeds gathered under the full moon to use on the genitals. An amulet made of the leaf or root worn near the genitals will accomplish the same ends.
Alyssum (Alyssum spp.) aka Alison, Madwort

Protection, Moderating Anger

Amaranth (Amaranthus hydrochondriacus) Love-lies-bleeding, red cockscomb, velvet flower
Feminine. Saturn. Fire. Deity: Artemis

Healing, Protection, Invisibility. Used in pagan burial ritutals. Mends a broken heart.

Anemone (Anemone pulsatilla) aka Meadow Anemone, Wind Flower, Pasque Flower
Masculine. Mars. Fire. Deities: Adonis, Venus.

Health, Protection, Healing. Use the blossoms in all healing rituals. Grow red anemones in the garden to protect the garden and the home. Wrap flowers in a red cloth and wear or carry to prevent disease. Use the flowers to color Ostara eggs.

Anemone (Wood) (Anemone nemorosa) aka crowfoot, windflower
Mars. Deities: Adonis, Anemos, Aphrodite, Eurus, Venus

Healing.Used to invoke elemental air. Maturing flower is ideal nesting place for faeries. A charm against fevers. Use during rituals of death and dying.

Angelica (Angelica archangelica) aka archangel, masterwort
Masculine. Sun. Fire. Deity: Venus.

Exorcism, Protection, Healing, Visions. Use in all protection and exorcism incenses. Angelica protects in two ways: it creates a barrier against negative energy and fills you with good, radiant energy. Removes curses, hexes, or spells that have been cast against you. Enhances the aura. Gives a joyful outlook on life.

Anise Seed (Pimpinella anisum) aka aniseed, anneys
Masculine. Jupiter. Air. Deities: Apollo, Mercury.

Protection. Purification. Youth. Deals with inner, personal issues related to lack of fulfillment. Helps one to become more open to happiness and enjoy company of others. Put in dream pillows to protect from nightmares. Brings protection when traveling in the astral. Include anise in handfasting and wedding cakes.

Anise, Star (Illicium verum) aka Chinese anise
Moon, Uranus. Aquarius.

Use to consecrate ritual cups and chalices. Powdered stars may be used as incense to invoke your Deities or banish negative energy. Used in death and dying rituals.

Apple (Pyrus spp.) aka Silver bough, silver branch, tree of love
Feminine. Venus. Water. Deities: Pomona, Venus, Dionysus, Olwen, Apollo, Hera, Athena, Aphrodite, Diana, Zeus, Iduna

Love, Healing, Garden Magick, Immortality. Use apple branches to make wands ideally suited for emotional and love magick. The apple branch will gain one admittance to the faery underworld. For healing, cut an apple into three pieces, rub on the afflicted part of the body, and bury outside. Do this during the waning moon to banish illness. Apples can be used for poppets or the apple wood carved into a poppet. Powder dried seeds and bark to burn as incense. (Caution: more than a few apple seeds can be poisonous). Apples are associated with the dead and Samhain, which is often called the Feast of Apples.

Apricot (Prunus armeniaca)
Feminine. Venus. Water. Deities: Venus

Love. Use juice in love spells or potions. Eat fruit to obtain a sweet disposition. Leaves and flowers can be added to love sachets and the pits carried to attract love.

Arabic Gum (Acacia vera) aka Arabic, Egyptian gum, Indian gum
Masculine. Sun. Air.

Purifies negativity and evil. Add to incense for good vibrations.See Acacia.

Arbutus (Arbutus unede)
Masculine. Mars. Fire. Deity: Cardea.

Exorcism, Protection. Protects little children.

Arrow Root (Maranta arundinaceae)
Jupiter.

Increases one’s good fortune and makes opportunity more visible on the horizon.

Asafoetida (Ferula Foetida) aka Devil’s dung, food of the gods
Masculine. Mars. Fire.

Exorcism, Purification, Protection. Horrid odor. Use with caution. Used by those seeking the mysteries of the Horned God. Helps us break free of our negative desires. Increases the power of any ritual.

Ash (Fraxinus excelsior or F. americana) aka Nion
Masculine. Sun. Fire. Deities: Uranus, Poseidon, Thor, Woden, Neptune, Mars, Gwydion

Protection, Prosperity, Sea Rituals, Health. The Teutonic World Tree, Yggdrasil, is said to be an ash tree. An ash staff wards off evil. Healing wands should be made of ash wood. Carve poppets from the roots of the ash tree. Burning ash at Yule brings prosperity. Carry the leaves to gain love.

Aspen (Populus spp.)
Masculine. Mercury. Air.

Eloquence, Anti-Theft.

Aster (Callistephus chinesis) aka China Aster, Michaelmas Daisy, Starwort
Feminine. Venus. Water. Deity: Venus.

Use in love sachets, or carry the bloom to win love. Grow in the garden with a wish for love.

Avens (Geum urbanum) aka bennet, blessed herb, clove root, golden star, harefoot
Masculine. Jupiter. Fire.

Exorcism, Purification, Love. Brings protection to the home, kindred, and self. A whole root is needed for an amulet. Burn ground or cut root to promote blessings and keep out negativity.

Avocado (Persea americana) aka alligator pear
Feminine. Venus. Water.

Love, Beauty, Lust. Grow a plant from the pit of an avocado to bring love into it. Wands made from avocado wood make potent all-purpose instruments.

B

Bachelor’s Buttons (Centaurea cyanus) aka devil’s flower, red campion
Feminine. Venus. Water. Deity: Robin Goodfellow

Love. Women wear this flower on their breast to attract love.

Balm, Lemon (Melissa officinalis) aka bee balm, lemon basalm, melissa, sweet balm, sweet melissa
Feminine. Moon. Water. Deity: Diana

Love. Success. Healing, especially for those with mental or nervous disorders. Use in love charms and spells to attract a partner. Opens one to the divine love of the Goddess. Gives energy to make one more desirable to the opposite sex.

Balm of Gilead (Commiphora opobalsamum) aka balsam tree
Feminine. Venus. Water.

Love, Manifestations, Protection, Healing. Carry the buds to mend a broken heart. Also steep them in red wine for a love potion. One of the best forms of magickal oils to be used to dress candles in magickal healing.

Bamboo (Bambusa Vulgaris)
Masculine. Deity: Hina

Protection, Luck, Hex-Breaking, Wishes. Excellent for magick wands, representing all four elements. “Growing up from the earth through water, it passes through the sky as it reaches toward the fire of the Sun.” Crush the wood to a powder and burn for protection — or grow by the house for good fortune.

Banana (Musa sapientum)
Feminine. Venus. Water.

Fertility. Cures impotency. Use leaves, flowers, and fruits in prosperity and money spells.

Banyan (Ficus benghalensis) aka Indian fig tree, vada tree
Masculine. Jupiter. Air. Deity: Maui

Luck.

Barley (Hordeum spp.)
Feminine. Venus. Earth. Deity: Venus

Love, Healing, Protection. Use the grain or barley water in love spells.

Basil (Ocimum Basilicum) aka Witches herb, American dittany, St. Joseph’s herb
Masculine. Mars. Fire. Deity: Vishnu, Ezrulie

Love, Exorcism, Wealth, Flying, Protection. Causes sympathy between two people and soothes tempers between lovers. Add to love sachets and incenses. Place in cash register or on doorsill of business to attract customers. Use when invoking elemental salamanders or communing with dragons. Also used for courage.

Bay (Laurus nobilis) aka bay laurel, laurel, sweet bay
Masculine. Sun. Fire.

Protection, Psychic Powers, Healing, Purification, Strength. Used in clairvoyance and wisdom brews. Place leaves under pillow for prophetic dreams. Burn to cause vision. Attracts love and romance. Use to consecrate musical instruments. Bay leaves impart strength to athletes. Write wishes on bay leaves and burn.

Bean (Phaseolus spp.)
Masculine. Mercury. Air. Deities: Demeter, Cardea.

Protection, Exorcism, Wart Charming, Reconciliations, Potency, Love. Used in rattles, they scare away bad spirits. Rub a dried bean on warts during the waning Moon. As you do so, say “As this bean decays, So wort, fall away!”

Bedstraw (Galium triflorum)
Feminine. Venus. Water.

Worn or carried to attract love.

Beech (Fagus sylvatica)
Feminine. Saturn.

Wishes

Beet (Beta vulgaris)
Feminine. Saturn. Earth.

Love. Use as an ink in love magick, also as a blood substitute.

Belladonna (Atropa belladonna) aka banewort, witches berry, sorcerer’s berry, deadly nightshade, death’s herb, devil’s cherries *Poison*
Feminine. Saturn. Water. Deities: Hecate, Bellona, Circe

Highly toxic. All parts of the plant are extremely poisonous. Encourages astral projection and produces visions, but belladonna is best avoided. A primary ingredient in flying ointments. Used in funeral rituals to aspurge the circle, helping the deceased to let go and move forward. Used to invoke Circe. Gather berries when they are ripe (around Samhain.) Store with onyx. Medicinally, it has been used as a sedative.

As every part of the plant is extremely poisonous, neither leaves, berries, nor root should be handled if there are any cuts or abrasions on the hands. The root is the most poisonous, the leaves and flowers less so, and the berries, except to children, least of all. It is said that an adult may eat two or three berries without injury, but dangerous symptoms appear if more are taken, and it is wiser not to attempt the experiment. Though so powerful in its action on the human body, the plant seems to affect some of the lower animals but little. Rabbits, sheep, goats and swine eat the leaves with impunity, and birds often eat the seeds without any apparent effect, but cats and dogs are very susceptible to the poison. — Grieve’s Modern Herbal

Benzoin (Styrax benzoin)
Masculine. Sun. Air. Deities: Venus, Aphrodite, Mut.

Purification, Prosperity. Provides focus. Enhances concentration. Useful in astral travel (protects spirit while travelling). Promotes generosity. Brings increased success to any magickal working or to attain magickal goals. Used as a base for incense. Make an incense of benzoin, cinnamon, and basil to attract customers to your place of business.

Bergamot, Orange (Mentha citrata) aka orange mint, bergamot
Masculine. Mercury. Air.

Money. Put leaves in wallet or purse to attract money. Rub fresh leaves on money before spending.

Be-Still (Thevetia nereifolia) aka trumpet flower, yellow oleander *POISON*

Wear beans as a talisan to attract luck.

Betony, Wood (Betonica officinalis) aka bishopwort, lousewort, purple betony
Masculine. Jupiter. Fire.

Protection, Purification, Love. Placed under the pillow, it shields the sleeper from dreams. Throw in the Midsummer fire and jump through the smoke to purify the body. Very powerful in its ability to protect against dark and negative energy.

Birch (Betula alba)
Feminine. Venus. Water. Deity: Thor

Protection, Exorcism, Purification. The traditional broom of the witch is made from birch twigs. Since birch is sacred to Thor, it is best to take the bark after the tree has been “kissed” by Thor, that is, hit by lightning. A circular grove of oak trees is among the most magickal of sites.

Bistort (Polygonum bistorta) aka dragonwort, snakeweed, sweet dock
Feminine. Saturn. Earth

Psychic Powers, Fertility. Carry bistort if you wish to conceive. Burn with frankincense to increase psychic powers or when using divination. Add to money and wealth incenses.

Bittersweet (Celastrus scandens)
Masculine. Mercury. Air

Protection, Healing

Blackberry (Rubus villosus)
Feminine. Venus. Water. Deity: Bridget

Healing, Money, Protection. Bake blackberry pies at Lammas. Use leaves and berries in spells of wealth. Dry fruit and powder it for use in magickal healing potions. Weave pentagrams from the brambles to hang in the home for protection.

Bladderwrack (Fucus visiculos) aka kelp, sea spirit, seawrack
Feminine. Moon. Water.

Protection, Sea Spells, Wind Spells, Money, Psychic Powers. Fill a small jar with whiskey, add kelp and cap tightly. Place in kitchen window to ensure a steady flow of money in the household.

Bleeding Heart (Dicentra spectabilis or D. formosa)
Feminine. Venus. Water

Love. When grown, the plant brings love. If growing indoors, plant a penny in the soil to offset negative vibrations. (For some reason, this plant emits negativity when grown indoors — maybe because love needs freedom to grow?) Lore: crush the flower. If the juice is red, your love has a heart full of love for you. If it is white, he or she does not.

Bloodroot (Sanguinaria canadensis) aka king root, red root *POISON*
Masculine. Mars. Fire.

Love, Protection, Purification. Wear or carry the root to draw love and to avert evil spells and negativity.

Bluebell (Campanula rotundifolia) aka harebell

Luck, Truth. Anyone who wears a bluebell is compelled to tell the truth in all matters. Plant on graves. Comforts those left behind.

Blueberry (Vaccinum frondosum) aka bilberry

Protection. Keeping blueberries under the doormat will keep away undesirables. Eat blueberry pie when under attack. This gets the protection inside you and increases the herb’s protectiveness.

Blue Flag (Iris versicolor) aka iris, liver lily, poison lily, flag lily, fleur-de-lys *POISON*
Feminine. Venus. Water.

Money. Carry the root for financial gain. Place in cash registers to increase business.

Bodhi (Ficus religiosa) aka bo-tree, peepul tree, pipul
Gender. Jupiter. Air. Deities: Vishnu, Buddha

Fertility, Protection, Wisdom, Meditation.

Boneset (Eupatorium perfoliatum) aka Indian sage, feverwort, sweating plant, teasel, wood boneset
Feminine. Saturn. Water.

Protection. Exorcism.

Borage (Borago officinalis)
Masculine. Jupiter. Air.

Courage. Drink a tea for psychic powers. No matter how difficult the times, borage will always lift spirits.

Bracken (Pteridium aquilinum)
Masculine. Mercury. Air.

Healing, Rain Magick, Prophetic Dreams. If bracken is burned outside, rain will fall. Place the root under the pillow and solutions to problems will appear in dreams. Also used for fertility and protection.

Brazil Nut (Bertholletia excellsa)
Masculine. Mercury. Air.

Carry as a talisman for love.

Briony (Bryony, spp.) aka wild hops, wild vine, wood vine, gout root, mad root, snake grape
Masculine. Mars. Fire.

Image Magick, Money, Protection.Often used as a substitute for the rare mandrake root in poppet magick. Money placed near briony root will increase, as long as it is left there. Hang in houses to protect against bad weather.

Bromeliad (Crypanthus, spp.) aka chameleon star, Earth star
Masculine. Sun. Air.

Protection, Money. Grow in the home for protection, money, and luxuries.

Broom (Cytisus scoparius) aka besom, basam, broom tops, Irish broom, Scotch broom *POISON*
Masculine. Mars. Air.

Purification, Protection, Wind Spells, Divination. Makes an excellent ritual or handfasting broom. Use to create sacred space. Blooms bring good fortune and plenty. To raise the winds, throw broom into the air while invoking the spirits of the Air. To calm the winds, burn broom and bury the ashes. An infusion sprinkled throughout the house exorcises poltergists.

Buchu (Agathosma betulia or Barosma betulina) aka buku, oval buchu, short buchu
Feminine. Moon. Water.

Psychic Powers, Prophetic Dreams. Drink to foretell the future. Mix with frankincense and burn before sleep for prophetic dreams (only a small amount in the bedroom).

Buckthorn (Rhammus spp.)
Feminine. Saturn. Water.

Protection, Exorcism, Wishes, Legal Matters.

Buckwheat (Fagopyrum spp.) aka beechwheat, French wheat, Saracen corn
Feminine. Venus. Earth.

Money, Protection. Form magick circles with the flour for protection. Add a few grains to money incenses and keep in the kitchen to guard against poverty.

Burdock (Arctium lappa) aka beggar’s buttons, cockleburr, great burdock
Feminine. Venus. Water.

Protection, Healing
TOP

C

Cactus (all species)

Protection, Chastity. Cactus spines are used in witches bottles for protection. Carry or bury to release their protective powers.

Calamus (Acorus calamus) aka myrtle flag, sweet cane, sedge, sweet flag, sweet grass, sweet sedge
Feminine. Moon. Water. *POISON*

Luck, Healing, Money, Protection. String beads and wear for healing. Use powdered root in incenses and sachets. Used to strengthen and bind spells. Growing the plant brings good luck.

Camellia (Camellia japonica)
Feminine. Moon. Water.

Brings riches and luxury. Place fresh blossoms in water on altar during money and prosperity riches.

Camphor (Cinnamomum camphora)
Feminine. Moon. Water.

Chastity, Health, Divination. A bag of camphor hung around the neck keeps flus and colds away. Use in divinatory incenses.

Caraway (Carum carvi)
Masculine. Mercury. Air.

Protection, Lust, Health, Anti-Theft, Mental Powers. Any object which holds some caraway seeds is theft-free. Induces lust when baked into breads, cookies, or cakes. The seeds strengthen the memory.

Cardamom (Elettario caramomum)
Feminine. Venus. Water.

Lust, Love. Add ground seeds to warmed wine for a quick lust potion. Bake in apple pies and add to sachets and incenses to induce love.

Carnation (Dianthus carophyllus) aka jove’s flower, gillies, gilliflower, sops-in-wine
Masculine. Sun. Fire.

Protection, Strength, Healing. Use in all-purpose protection spells. Gives strength and energy to the sick. Place fresh carnation on the altar during healing spells and add dried flowers to healing sachets and incenses.

Carob (Jacaranda procera or Prosopis dulcis) aka caroba, carobina, carobinha

Protection, Health. Wear or carry.

Carrot (Dancus carota)
Masculine. Mars. Fire.

Fertility, Lust. Women should eat the seeds to become pregnant. Eat carrots to promote lust and cure impotence.

Cascara Sagrada (Rhamnus purshiana) aka sacred bark

Legal Matters, Money, Protection. Sprinkle infusion around your home before going to court. It will help you win your case.

Cashew (Anacardium occidentale)
Masculine. Sun. Fire.

Money.

Castor (Ricinus communis) aka palma christi, palms christi root *POISON*

Protection.

Catnip (Nepeta cataria) aka catmint, cat’s wort, field balm, nepeta, nip, catnep
Feminine. Venus. Water. Deity: Bast.

Cat Magick, Love, Beauty, Happiness. Give to your cat to create a psychic bond between the two of you. Use in love sachets with rose petals. Attracts good spirits and great luck. Used in beauty and happiness spells. Large pressed leaves are used for bookmarks in magickal texts. Mix with dragon’s blood in an incense to rid oneself of bad habits or behavioral problems.

Cattail (Typah spp.)
Masculine. Mars. Fire.

Lust. Carry if you don’t like sex, but want to.

Cedar (Cedrus libani or C. spp.)
Masculine. Sun. Fire.

Healing, Purification, Money, Protection. The smoke is purifying and chases away bad dreams. Keep a piece in the wallet to draw money and in all money incenses. Add to love sachets and Burn for psychic powers.

Celandine (Chelidonium majus) aka devil’s milk, kenning wort, swallow-wort, tetterwort
Masculine. Sun. Fire.

Protection, Escape, Happiness, Legal Matters. Aids in escaping unwarranted imprisonment or entrapment. Wear next to the skin and replace every three days. Cures depression, brings happiness when worn. Wear to court to win the favor of the jury.

Celery (Apium graveolens)
Masculine. Mercury. Fire.

Mental Powers, Lust, Psychic Powers. Chew seeds to aid concentration or in dream pillows to induce sleep. Burned with orris root, seeds increase psychic powers. Eat stalk to induce lust.

Centaury (Centaurium spp.) aka christ’s ladder, feverwort
Masculine. Sun. Fire.

Burn to drive off snakes.

Chamomile (Anthemis nobilis) aka ground apple, roman camomile, maythn, whig plant
Masculine. Sun. Water

Money, Sleep, Love, Purification. Sprinkle around property to remove curses and spells cast against you.

Cherry (Prunus avium) aka sweet cherry
Feminine. Venus. Water.

Love, Divination.

Chestnut (Castanea spp.)
Masculine. Jupiter. Fire.

Love.

Chickweed (Stellaria media) aka adder’s mouth, starweed, starwort, stitchwort, tongue grass
Feminine. Moon. Water.

Fertility, Love

Chicory (Cichorium intybus) aka succory, wild cherry, wild succory
Masculine. Sun. Air.

Removing Obstacles, Invisibility, Favors, Frugality. Carry to remove all obstacles that might crop up in your life. Rub juice on body to obtain favors from great persons.

Chili Pepper (Capsicum spp.) aka red pepper
Masculine. Mars. Fire.

Fidelity, Hex Breaking, Love.

China Berry (Melia azederach*POISON*

Carry seeds for luck and to bring change into your life.

Chrysanthemum (Anacylus pyrethrum) aka mum
Masculine. Sun. Fire.

Protection. Promotes mental health. Use in rituals of death and dying.

Cinnamon (Cinnamonum zeylanicum) aka sweet wood
Masculine. Sun. Fire. Deities: Venus, Aphrodite

Spirituality, Success, Healing, Power, Psychic Powers, Lust, Protection, Love. Empower with tourmaline. Enhancing skills of prophecy through channeling, working through an oracle, or through divination. When burned as an incense, it raises high spiritual vibrations. Aids in healing. Draws money. Stimulates psychic power and produces protective vibrations. Great in sachets and amulets.

Cinquefoil (Potentilla canadensis or P. reptans) aka crampweed, five finger blossom, five finger grass, goosegrass, silverweed, potentilla
Masculine. Jupiter. Fire.

The five points of the leaves represent love, money, health, power, and wisdom. If carried, all these will be granted. Good for love magick and to promote an abundant harvest. Contains the energy to manifest one’s ideas. An ingredient in mediaeval flying ointments.

Citron (Citrus medica)
Masculine. Sun. Air.

Psychic Powers, Healing.

Clove (Syzygium aromaticum or Caryophyllus aromatica)
Masculine. Jupiter. Fire.

Protection, Exorcism, Love, Money. Burn as an incense. Worn or carried, they attract the opposite sex.

Clover (Trifolium spp.) aka shamrock, trefoil, three-leaved grass
Masculine. Mercury. Air.

Protection, Love, Money, Fidelity, Exorcism, Success.

Coconut (Cocus necifera)
Feminine. Moon. Water.

Purification, Protection, Chastity

Coffee (Coffea Arabica)
Mercury. Uranus.

Ritual stimulant. Aztec, Mayan, and Incan peoples all revered the berry of this plant.

Cohosh, Black (Cimicifuga racemosa) aka black snake root, bugbane, squawroot
Masculine.

Love, Courage, Protection, Potency

Coltsfoot (Tussilago Farfara) aka ass’s foot, British tobacco, bull’s foot, butterbur, Coughwort
Feminine. Venus. Water.

Use in love sachets and spells of peace and tranquility. Love, Visions.

Columbine (Aquilegia canadensis)
Feminine. Venus. Water.

Love, Courage. Rub on hands for courage and daring or carry it. Seeds can be used in love perfume. Pulverize seeds and rub on hands to attract love. Practitioners of animal magick, those working with eagles (aquila=eagle), or those wishing to invoke the protection of deity through the realm of birds may work with this herb.

Comfrey (Symphytum officinale) aka boneset, bruisewort, knit back, knit bone, slippery root
Feminine. Saturn. Water.

Good for any magickal healing. Worn or carried, it ensures safety during travel. The root is used in money spells.

Copal (Bursera odorata)
Masculine. Sun. Fire.

Love, Purification. Added to love and purification incenses. A piece of copal can represent the heart in poppets.

Coriander (Coriandrum sativum) aka Chinese parsley, cilantro
Masculine. Mars. Fire.

Love, Health, Healing. Used in love sachets and spells. Add the powdered seeds to warm wine to make a lust potion. Protects gardeners and all in their households. Gather at harvest and hang in the home for protection. The seeds promote peace between people who are unable to get along. Use it in drinks or crushed in incense. Helps one find romance and is an excellent herb to add to an elixir when the Great Rite is celebrated. Throw instead of rice at handfastings or add to the handfasting cake.

Corn (Zea Mays) aka maize, seed of seeds, sacred mother
Feminine. Venus. Earth.

Protection, Luck, Divination. Represents fertility and is used to invoke Mother Earth. Used at Mabon and Lammas in ritual, it teaches the mystery of life, death, and rebirth.

Cornflower (Centaurea Cyanus) aka blue bottle, bluecap, bluet
Venus. Saturn. Deity: Flora, Chiron.

Patron herb of herbalists. Blue leaves make a lovely ink for Book of Shadows.

Cotton (Gossypium barbadense)
Feminine. Moon. Earth.

Luck, Healing, Protection, Rain, Fishing Magick. Place cotton on an aching tooth to take away pain. Planted or scattered in yard, it keeps ghosts away. Burning cotton causes rain.

Cowslip (Primula veris) aka arthritica, fairy cup, lady’s key, buckles
Feminine. Venus. Water. Deity: Freya.

Healing, Youth, Treasure Finding. Place it beneath the front porch to discourage visitors. Preserves youth, and restores it when lost. The odor is healing, and holding a bunch will locate hidden treasure. Sacred to Freya, and can be used to invoke her. Some believe the path to Freya will lead one to earthbound treasures and abundance.

Crocus (Crocus vernus)
Feminine. Venus. Water.

Burn in a censor with alum to see a vision of the thief who robbed you. Love, Visions.

Cucumber (Cucumis sativus) aka cowcucumber
Feminine. Moon. Water. Deity: Uttu (Sumerian)

Chastity, Healing, Fertility. Cooling and soothing to the psyche. Slices laid on eyes assists astral travel. Fruit hinders lust. Peel on head relieves pain of headache.

Cumin (Cumimum Cyminum) aka cumino, cumino aigro
Masculine. Mars. Fire.

Protection, Fidelity, Exorcism, Anti-theft. Burned with frankincense for protection and scattered on the floor (sometimes with salt) to drive out evil. Used in love spells. When given to a lover, promotes fidelity. Cumin seed steeped in wine makes a lust potion.

Curry (Murraya Koenigii)
Masculine. Mars. Fire.

Protection. Burn the specific plant, not the mixture of spices, to repel evil at night.

Cyclamen (Cyclamen spp.) aka groundbread, sow bread, swine bread
Feminine. Venus. Water. Deities: Hecate

Fertility, Protection, Happiness, Lust. Add to handfasting or wedding cake.

Cypress (Cupressus sempervirens) aka Tree of Death
Feminine. Saturn. Earth. Deities: Hecate, Hebe, Mithras, Pluto, Aphrodite, Ashtoreth, Artemis, Apollo, Cupid, Jupiter, Zoroaster.

Longevity, Healing, Comfort, Protection. Wear at time of crisis. Taken to funerals, eases grief and calms mind. Throw a sprig of cypress into a grave to give the deceased luck and love in the hereafter.

TOP

D

Daffodil — Love, Fertility, Luck
Daisy — Lust, Luck
Damiana — Lust, Love, Visions
Dandelion — Divination, Wishes, Calling Spirits
Deerstongue — Lust, Psychic Powers
Dill — Protection, Money, Lust, Luck
Dock — Healing, Fertility, Money

Dogbane (Apocynum adrosaemifolium)

Use the flowers in magickal love mixtures.

Dogwood (Pyiscidia erythrina)
Moon, Pluto. Pisces. Deity: Consus

Wishes, Protection. Keeps writings and meetings secret, therefore is an excellent herb for the Book of Shadows. An oil of the flowers is priceless in sealing letters and keeping unintended eyes from secret writings. Powdered flowers and dried bark may be used as incense. Place the sap of the dogwood onto a handkerchief on Midsummer Eve. This will grant any wish you have as long as you carry it faithfully. Dogwood leaves or wood can be placed in protective amulets.

Dragon’s Blood (Daemomorops Draco)
Masculine. Mars. Fire.

Love, Protection, Exorcism, Potency. Used in homemade magickal inks. Burn the resin to entice errant lovers to return. A stick placed under the pillow will cure impotency. A powerful protectant when sprinkled around the house or burned as incense. A pinch added to to other incenses will increase their potency.

Dulse — Lust, Harmony
Dutchman’s Britches — Love
TOP

E

Ebony — Protection, Power
Echinacea — Strengthening Spells
Edelwiess — Invisibility, Bullet-Proofing
Elder — Exorcism, Protection, Healing, Prosperity, Peace
Elecampane — Love, Protection, Psychic Powers
Elm — Love
Endive — Love, Lust
Eucalyptus — Healing, Protection
Eyebright — Mental Powers, Psychic Powers
TOP

F

Fennel — Protection, Healing, Purification
Fenugreek — Money
Fern — Rain Making, Protection, Luck, Riches, Health, Exorcism
Feverfew — Protection
Fig — Divination, Fertility, Love
Figwort — Health, Protection
Flax — Money, Protection, Beauty, Psychic Powers, Healing
Fleabane — Exorcism, Protection, Chastity

Foxglove (Digitalis purpurea) aka deadmen’s bells, dog’s finger, fairy thimbles, fox bells, witches bells, witches thimbles *POISON*
Feminine. Venus. Water.

Protection. Brings true magick to your garden by attracting faeries and plant devas. Assists in communion with the Underworld. Collect the juice of the herb under a favorable moon sign. Mark the very center of your circle with the juice and wait there to see the realm of faery.

Frankincense — Protection, Exorcism, Spirituality
TOP

G

Gardenia — Love, Peace, Healing, Spirituality
Garlic — Protection, Healing, Exorcism, Lust, Anti-Theft
Gentian — Love, Power
Geranium — Fertility, Love, Health, Protection
Ginger — Love, Money, Success, Power
Ginseng — Love, Wishes, Healing, Beauty, Protection, Lust
Goats Rue — Healing, Health
Goldenrod — Money, Divination
Goldenseal — Healing, Money
Gorse — Protection, Money
Gotu Kola — Meditation
Gourd — Protection
Grain — Protection
Grape — Fertility, Garden Magick, Mental Powers, Money
Grass — Psychic Powers, Protection
Ground Ivy — Divination
Groundsel — Health, Healing

Te Eme

Testamento ng Te Eme

Brief Background:

Year 2007-2008:  Sa Windows Live Blogspot ni D13 unang lumitaw sa usapan ang TM. Nabanggit ito ng isang nag-ngangalang Alvaro Ver. Dito rin nabanggit ni Ka Genro na ang TM ay ginamit ni Kuntil Pascual at nakapag-pagapang sya ng bala. Nahuhulog ang punglo sa dulo ng tubo ng baril at parang uod itong gumagapang papalapit sa target.

Diumano ay hango ito sa isang magickal operation sa aklat na pinamagatang Egyptian Secrets, ni Albertus Magnus.

 “A Protection for all who carry this Blessing with them. They will possess a Grand Secret which no other being will understand.

Christ, in the midst of peace, went with his disciples abroad. St. Matthew; St. Mark, St. Luke, St. John. The Four Evangelists protect me, N. N., by the ever-praised majesty and unity of God. J. J. J. in all distances:

  1. C. V. J. I. R. 3, 121, be with me at all distances. † † † Amen

Magmula ng lumabas ito sa internet ay nagsimula ng magsulputan ang kanya-kanyang version ng kwento at istorya ukol sa pamosong testamentong ito na diumano ay Hari ng Milagro. Pero ano nga ba ang katotohanan sa likod nito?

Pagsasaliksik:

Hindi maikakaila na nun pa man ay sinikap na itong tuklasin ng mga naunang pinoy na mananaliksik ng karunungang lihim. Sapagkat may mga naitalang kopya ang kung sino sinong tao na nagmula sa magkakaibang lugar. May mga nakalimbag sa tela, sa papel, sa balat ng hayop at maging sa mga medalyang tanso at kahoy.

Ang bawat may-ari ng mga bagay na nabanggit ay maraming istorya at kwento ukol sa gamit na tangan nila pero kalimitan ay istorya na tumutukoy sa ibang tao na kalimitan ay patay na, at kadalasan ay hindi naman nila mismong nasaksihan ang inihahayag nilang kwento ng kababalaghan. Walang mismong buhay na makapagpatunay o makapag pakita ng kakayahan ng tinagurian nilang HARI ng milagro, lalo na ang kwentong gumagapang na bala.

Di inaasahang may nakilala kami na isang manggagamot na may ipinakitang isang balumbon ng mga scratch paper ng tyuhin nya na bantog sa karunungang lihim. Ang bawat piraso ng papel ay may mga nakasulat na testamento, at kapansin pansin na nandito rin ang ilang TM na kumalat na rin sa internet. Nang tanungin namin ng paliwanag ang may ari, sagot nya na isa lang yan sa mga panlupang espiritu na nauutusang maminsala ng tao. Wala yan dalang depensa sa katawan ng tatawag sa kanya, sa halip ay sisirain nya ang iyong katawan, isipan at kaluluwa. Sa madaling sabi ay isang energy parasite. Dito medyo naliwanagan ang isipan namin na hindi ang TM ang tinutukoy sa parabulo ni Magnus. Kung sinuman ang nagkalat ng kwento ukol dito ay tyak na may tinatagong inggit at pag iimbot sa kapwa tao upang ito ang hanapin tangkilikin at sa bandang huli ay mabulid sa isang tyak na kapahamakan.

Conclusion:

Ang TM ay isang sensationalized na testamento. Tutuo na may mga espiritung tumutugon sa mga ngalang ito, subalit iba ang kanilang katungkulan. Una sa lahat ay sumusunod lang sila sa iisang pondo, at higit sa lahat ang sigurado ay hindi sila Hari ng Milagro.

Trivia:

Ang TM ay hindi kelangan ang ICVJIR. At ang tutuong ICVJIR ay walang TM. Kahit subukan pa natin.

Historical Glimpse – Tiagong Akyat

Tiagong Akyat was one of the most famous outlaws in Philippine history. He terrorized Manila and the nearby provinces in the 1920s, looting homes and establishments. There was a legend that he only looted the homes of the rich and even helped the poor. Such was his notoriety that rarely had a newspaper been issued in any day without any news about him.

Born Santiago Ronquillo in Imus, Cavite sometime in the late 19th century, Tiagong Akyat got his moniker because he simply entered homes and loot it of its wealth amidst the horrified residents (it should be noted that during the early 20th century, few homes had gates).

20131123_125611

Dos Pojas. The amulet said to be used by Tiagong Akyat that gives him power to be “invisible.”

20131123_125620

Dos Pojas. Back Design

Legend has it that Tiagong Akyat possessed an amulet that made him invisible. This amulet is called “Tagabulag” in Philippine folklore. People believed that this was the reason why the Manila police failed to capture him, despite huge rewards awaiting for the person to bring to Police Tiago “Dead or Alive”.

Yet, despite Tiagong Akyat’s notoriety, there was existing rumors that he was a “Robin Hood” character, helping the poor and looting the rich.

In 1923, Manila Chief of Police John Fulton Green received an intelligence report that Tiagong Akyat was seen in Noveleta, Cavite. In cooperation with the Philippine constabulary, Green organized a formidable force to capture Tiagong Akyat. It was rumored that Tiago may have been ill when the Constabulary surrounded the house in Noveleta where Tiago was hiding.

Despite Tiago’s defenseless condition, the constabulary riddled the house with multiple shots, killing Tiago.

The Manila police was criticized for this overkill, despite the fact that they ended the career of one of the most famous outlaws in Philippine history. (source: http://en.wikipilipinas.org/index.php/Tiagong_Akyat)

Spirit Guides

 

Ryan 1

 

Ryan 2

Ryan 3

Ryan 4

Ryan 5

 

These photos were unaltered, no picture enhancement or photo editing software was used. The pictures were taken using an iPhone 6.  The person in the photos is Tres Mundo Tres Ryan, the designated Vice President  of the Tres Mundo Buhay na Salita sa Isang Paniniwala Inc.

Ryan and his brother was out on a trekking adventure in one of the mountains in the Bicol region. While nearing the peak his brother suddenly feels something creepy. Yelled at Ryan and told him that somebody or something might have been following them. Since Ryan is familiar with the supernatural he doesn’t mind what his brother was saying, then all of a sudden his brother said that he is seeing something approaching Ryan. Quickly he got his iPhone 6 and starts firing the shots. These photos was captured in sequence and no words will be able to describe this kind of experience for the brothers.

According to Ryan, these were his spirit guides and just messing around with his brother. He can be able to summon them anytime he wishes, we were just so lucky that he shared us these pictures. These are proofs that the unknown do exists. Believe it or Not…

Testamento Alpha Omega 2nd Wave

Rellie’s Angel Mel. Aklan,2015. Di pa nasiyahan sa unang milagrong pamigil, muli ay sinalang ni RA Mel ang kanyang testamento ng Alpha Omega. Gamit naman ang 8 shooter na 22, madidinig sa video na ang unang kargang 8 bala ay hindi pumutok at panay kaltis lamang ng baril ang madidinig. Pinalitan ng bagong bala at naka ilang kaltis pa ng kalabit muli bago pa may isang bala na pumutok subalit ni hindi man lang sumugat sa papel.

Testamento TRES Espiritus

 

Rellie’s Angels Onyot. Aklan,2015. Pagka abot kay Onyot na tiyuhin ni Eugene, ay binabasang isinalang ang testamento ng TATLO. Unang putok ay tumama sa gitna mismo ng papel at lumipad pa ito dahil sa lakas ng bala, subalit ang ikalawa ay tumalab na. Walang ritual, walang debosyon, walang ayuno sa unang segundo ay nagpakita kaagad ng milagro basta ang testamento ay tutuo.

Testamento Alpha Omega

Rellie’s Angels Mel. Aklan,2015. Bagong kaloob na testamento ng Simula at Katapusan. Baril ay nakakalabit, subalit di pumutok ang kargang limang bala. Isang magandang aginaldo, kaya tuwang-tuwa si RA Mel na isang CAFGU.

 

%d bloggers like this: